Makale

ADR NEDİR? TÜRKİYE ADR ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANMIŞTIR? KİMLER ADR KAPSAMINDADIR? TMGDK NEDİR?

ADR Nedir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR): Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de yapılmış; 29 Ocak 1968 de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma 21 Ağustos 1975 tarihinde New York’ta imzalanan ve Anlaşmanın 14(3). Maddesini değiştirerek 19 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe giren protokol ile değiştirilmiştir.
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla hizmet alınan kişi TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı), hizmet aldığı kuruluş ise TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) olmalıdır.
ADR için, tehlikeli madde taşımacılığının güvenliği için hazırlanmış birbirine zincir ile bağlı standartlardan oluşan bir sistem tanımını yapabiliriz. Tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.
Türkiye ADR Anlaşmasını Ne Zaman İmzalamıştır?
30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile Türkiye Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı kabul etmiştir.
Ulaştırma Bakanlığının yayınlamış olduğu 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete yayını Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik ile ADR Anlaşması devreye aktif olarak girmiştir. 48 ülke ve ülkemizde geçerli olan ADR Belgesi ile ilgili her türlü danışmanlık işlerini işletmemizden temin edebilirsiniz.

DANIŞMAN BULUNDURMAMA CEZALARI

İdari para cezaları
Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

 • 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 23 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Tebliğde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu hususta yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafından 655 sayılı KHK kapsamında İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir.